Phần 1:cài đặt CentOS 7 minimal:

Install CentOS 7

Chọn Date & Time để cài đặt ngày giờ

Chọn Asia è Ho Chi Minh City.

Phần system chọn installation destination.

Chọn ổ đĩa cần cài đặt è Done.

Để cài đặt mạng chọn Network & Hostname.

 

Phần 2: cài đặt các dịch vụ web server:

  • Cài đặt Apache:

Để kiểm tra Apache có hoạt động hay không vào trình duyệt gõ địa chỉ host vd: 192.168.206.128 nếu hiện như hình trên là thành công.

  • Cài đặt MiariaDB

Trước tiên cài đặt Epel:  (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository từ Fedora team cung cấp rất nhiều gói add-on package mà chúng ta thường dùng cho các bản Linux bao gồm CentOS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) và Scientific Linux

Cài đặt Mariadb: là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ), là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế cho MySQL. MariaDB được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL được sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Cài đặt phpMyAdmin: phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP dự định để xử lý quản trị của MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL; hoặc quản lý người dùng và cấp phép.

  • Cài đặt php:

Đặt pass mysql.
# mysql_secure_installation

  • Tạo database:

  • Download và cai đặt website wordpress:

Tạo thư mục chưa website

Dùng phần mềm WinSCP ssh vào để kiểm tra

Phân quyền cho Apache để chạy được website

  • Tạo virtual host:

  • Upload source code WP lên host: