Sau khi update WordPress lên phiên bản 5.1 giao diện soạn thảo cũng thay đổi theo, vì giao diện mới rất khó làm quen cũng như thao tác. Tuy nhiên bạn có thể phục hồi về giao diện cũ chỉ bằng một thao tác nhỏ và đơn giản sau.

Để thực hiện các bạn truy cập vào wp-login.php sau đó tìm đến file functions.php của theme đang dùng.
Hoặc truy cập cập trực tiếp vào hosting sau đó tìm đến file theo đường dẩn

file manager/mydomains/public_html/wp-content/themes/themes đang sử dụng/functions.php

Sau đó thêm đoạn code này vào functions.php và save lại.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Bây giờ bạn ra kiểm tra lại đã thấy trình soạn thảo đã trở về bản TinyMCE trước.