Chào các bạn, nếu các bạn muốn thao tác Backup & Restore bằng lệnh command line thì bài viết này sẽ hướng dẩn chi tiết các bạn thực hiện việc đó

1/ BACKUP DATABASE

SSH vào VPS sau đó tiến hành với lệnh sau

mysqldump --opt -u [admin_meovat] -p [admin_meovat] > [filebackupdatabase.sql]

Trong đó:

– u [admin_meovat] : user của database

– p [admin_meovat] : Tên của database

[filebackupdatabase.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

2/ IMPORT DATABASE

Sử dụng lệnh sau

mysql -u [admin_import] -p [admin_import] < [filebackupdatabase.sql]

Trong đó:

– u [admin_import] : user của database

– p [admin_import] : Tên của database

[filebackupdatabase.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

 

VIDEO HƯỚNG DẨN