Để cài đặt Cloudlinux lên máy chủ chạy cPanel, bạn cần có Key CloudLinux, bạn có thể đăng ký key trial 30 days tại link này.

Sau khi đã đăng ký được Key bạn thực hiện các bước bên dưới.

Bước 1: Bạn chạy lệnh sau để tải gói Cloulinux về:

wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy

Bước 2: Thực hiện nhập key bằng lệnh sau

sh cldeploy -k <activation_key>

Bước 3: Sau khi nhập key thành công bạn cần reboot lại máy chủ

Bước 4: cài đặt LVE Manager và CageFS

yum -y install lvemanager cagefs cagefsctl –init cagefsctl –enable-all

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Select php version, bạn phải thực hiện cài đặt PHP Selector như sau.

Bước 1: 

yum groupinstall alt-php -y

Bước 2: Update lại CageFS và LVE Manager

yum update cagefs lvemanager -y