Owncloud là gì ? . Như các bạn đã biết qua Dropbox, Onedriver, Google Driver, các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Bất kỳ bạn ở đâu, đi đâu, đều có thể truy cập vào kho lưu trữ này.

Để xây dưng riêng kho lưu trữ trực tuyến riêng cho Doanh nghiệp, công ty, cá nhân mời bạn xem qua hướng dẩn này.

Yêu cầu:
– 1 VPS sử dụng hệ điều hành Linux (Ở đây mình cài Centos 7)
Chức năng:
– Upload file lưu trữ
– Phần quyền user, file, thư mục.
– Đồng bộ với các thiết bị.
– Kiểm soát được các tập tin…..

Hướng dẩn cài đặt. Bạn SSH vào server sau đó thực hiện cài đặt như sau.

1. Cài đặt các package cần thiết:

[root@server ~]# yum install -y epel-release wget unzip https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm net-tools

2. Cài đặt MariaDB:

Bước 1: Tạo Repo MariaDB

[root@server ~]# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Bước 2: copy + insert source MariaDB

# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-11-22 08:33 UTC

# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/

[mariadb]

name = MariaDB

baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64

gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB

gpgcheck=1

Bước 3: Sau đó Save lại bằng lệnh wq

Bước 4: Gõ lệnh yum cài đặt MariaDB:

[root@server ~]# yum install –y MariaDB-server MariaDB-client

Bước 5: Start mariadb lên

[root@server ~]# systemctl enable mariadb

[root@server ~]# systemctl start mariadb

Bước 6: Đặt pass cho mariadb:

[root@server ~]# mysql_secure_installation

Bước 7: Tạo database cho OwnCloud:

[root@server ~]# mysql -u root -p

Bước 8: Tiến hành tạo database:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS owncloud;

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

quit

3. Cài đặt Apache:

Bước 1: Nhập các lệnh bên dưới vào

[root@server ~]# yum install –y httpd

[root@server ~]# systemctl enable httpd

[root@server ~]# systemctl start httpd

Bước 2: Tạo Virtualhost

[root@server ~]# vi /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

4. Cài đặt PHP:

Bước 1: cài yum Utils

[root@server ~]# yum install yum-utils

Bước 2: enable php 7.2

[root@server ~]# yum-config-manager --enable remi-php72

Bước 3: cài đặt một số Extension cơ bản của PHP

[root@server ~]# yum install –y php php-mysql php-cli php-zip php-gd php-mcrypt php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-intl

Bước 4: kiểm tra version PHP:

[root@server ~]# php –v

Như vậy bạn đã cài đặt thành công php version 7.2

Bước 5: Cấu hình firewall mở port 80 và 443:

[root@server ~]# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http

[root@server ~]# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https

[root@server ~]# firewall-cmd –reload

5. Cài đặt Owncloud:

Bước 1: Download Owncloud về

[root@server ~]# wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.10.zip

Bước 2: Giải nén:

[root@server ~]# unzip owncloud-10.0.10.zip

[root@server ~]# cp -r owncloud /var/www/html/owncloud

[root@server ~]# chown -R apache:apache /var/www/html/owncloud

[root@server ~]# systemctl restart httpd

Bước 3: Truy cập vào ip/owncloud để đăng nhập

LƯU Ý: Trường hợp báo lỗi như bên dưới bạn chỉ cần tắt SELinux là được


[root@aqit ~]# vi /etc/sysconfig/selinux

 

VIDEO HƯỚNG DẨN