Để cài đặt SSL bạn cần phải đăng ký dịch vụ chứng chỉ số tại AZDIGI hoặc tại nhà cung cấp dịch vụ khác. Để hiểu hơn về chứng chỉ SSL, cách tạo mã CSR và đăng kí SSL bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

https://www.meovatwindows.com/huong-dan-tao-csr-de-cai-dat-ssl.html

Bài viết này mình hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số trên DirectAdmin với quyền quản trị cao nhất. Với quyền thấp hơn bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu xử lý một số bước ở quyền quản trị.

1/ Truy cập SSH vào VPS bằng quyền root.

2/ Thêm enable_ssl_sni=1 vào directadmin.conf bằng lệnh:
# vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

3/ Restart lại dịch vụ DirectAdmin và Apache
# service directadmin restart
# service httpd restart
Lưu ý: Bước 2 và bước 3 thuộc quyền quản trị hệ thống.

4/ Đăng nhập trang quản trị DirectAdmin quyền user. Tại mục Andvanced Features nhấn chọn SSL Certificates.

5/ Tích chọn ‘Paste a pre-generated certificate and key‘, sau đó copy và dán nội dung file certificate và key vào, chọn ‘Save

6/ Trở lại ‘SSL Certificates‘ và chọn ‘Click Here to paste a CA Root Certificate

7/ Copy và dán nội dung file CA vào và tích chọn ‘Use a CA Cert‘, sau đó chọn ‘Save

Quá trình cài đặt SSL thành công. Sau ít phút bạn có thể kiểm tra lại việc cài đặt tại trang: