Hôm này mình xin hướng dẩn các bạn đăng nhập email@domain trên Outlook thay vì bạn phải sử dụng webmail.

Bước 1: Mở Outlook lên chọn File => Add Account =>  Manual setup or additional server types => Next

Bước 2: Chọn POP or IMAP => Nhập các thông tin vào => More setting

CHÚ THÍCH
1. Nhập tên hiển thị và account email đã tạo

2. Chọn kiểu tài khoản (IMAP or POP)

- IMAP: Các email sẽ tự động bộ hóa tất cả các thiết bị với nhau, email lưu lưu ở server

- POP: Các email không được đồng bộ, email được lưu ở thiết bị đăng nhập

+ Incoming server: Nhập Record MX or IP server mail : ( nếu MX sử dụng mail.domain )

+ Outcoming server SMTP : Nhập giống ở trên

3. Nhập account và password

Bước 3: Tại bảng More setting => Outgoing server (Click vào như hình dưới) => Advanced

 

CHÚ THÍCH:
1. IMAP 
Nếu server không có SSL thì nhập vào thông số sau
- Incoming: 143 => NONE
- Outcoming: 25  => NONENếu server có SSL thì nhập vào thông số sau
- Incoming: 993 => SSL
- Outcoming: 465 or 587 => SSL / TLS
2. POP
Nếu server không có SSL thì nhập vào thông số sau
- Incoming: 110 => NONE
- Outcoming: 25  => NONENếu server có SSL thì nhập vào thông số sau
- Incoming: 995 => SSL
- Outcoming: 465 => SSL / TLS

 

Chúc các bạn thực hiện thành công