Chào bạn, một vài trường hợp sau khi bạn thực hiện upload dữ liệu lên lại hoặc chuyển hosting từ hosting này sang hosting khác và truy cập site home bình thường, các site con bị báo lỗi 404. Thì trường hợp này bạn có thể kiểm tra và thực hiện chỉnh sửa như sau.

CÁCH 1

Bước 1: Truy câp vào admin của WordPress chọn Cài đặt => Đường dẩn tĩnh

Bước 2: Chọn Tùy biến xong tiến hành save lại để hoàn tất

 

CÁCH 2: Chỉnh sửa trong file .htaccess

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
+ Dành cho WordPress Multisite
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Sau khi save lại bạn thực hiện xóa cache trình duyệt và reload lại để kiểm tra nhé!

 

Chúc bạn thực hiện thành công!