Activate Digitail license win 10 (KTS) kích hoạt 1 lần vĩnh viễn theo máy

Bước 1: Mở  CMD (Admin) coppy & pasted hết nhóm lệnh + key vào (xem video link YouTube)
(lưu ý chọn key cho đúng phiên bản win cần kích hoạt link key bên dưới)

Bước 2: Tải Tools về giãi nén, chạy Tools có thông báo chọn OK, chọn PATCH để Tools thực thi kích hoạt Online chờ vài phút xong, vào setting>>>Updates&security>>>Activation xem có dòng Digital là được.
link dowload Tools 10.01 https://bit.ly/2GQ9w25
link dowload Tools 10.08 https://bit.ly/2ktWSxd
==========================================================
link key + lệnh soạn sẵng http://textuploader.com/dp598
==========================================================

YouTube Hướng Dẩn

==========================================================

Win 10 Enterprise LTSB 2016
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 Enterprise
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 Education 
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 Pro Education
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 pro 
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 ProfessionalWorkstation
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 HOME
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo

Win 10 Home SingleLanguage
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo
==========================================================
Fix lỗi sau khi updates & cài lên buil mới mất Digitail license
mở CMD Run as Admin coppy & pasted vào nhé

Win 10 Enterprise LTSB 2016
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX 
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 pro Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 Enterprise CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 pro CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 Home CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo

Win 10 RTM CoreSingleLanguage CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo