Cách lấy IID Step 2 Windows
Bước 1: -> STAR -> tìm với từ khóa là cmd -> chạy nó với quyền Admin
Bước 2 : slmgr.vbs -ipk <product key>
Ví dụ: slmgr.vbs -ipk 2VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC
Khi hiện ra thông báo Successful thì bấm OK
Bước 4: Nhập lệnh: slui 4
Bước 5: Chọn quốc gia và nhấn next
Bước 6: Lấy IID step 2 (các bạn có thể nhìn IID step 2 ghi ra file text hoặc sử dụng 1 số lệnh bên dưới cho nhanh).
Lệnh lấy IID từ CMD:
#‎WINDOWS‬
cscript slmgr.vbs /upk                  -> Lệnh này xóa key cũ trong máy
cscript slmgr.vbs /ckms               -> Xóa máy chủ KMS
cscript slmgr.vbs /ipk <key>        -> Nhập key mới
cscript slmgr.vbs /dti>step2.txt    -> Xuất IID step 2 ra file notepad.txt
start step2.txt
slui 4                                            -> Mở cửa sổ activation kích hoạt by phone
exit                                               -> Đóng cửa sổ CMD

Cách lấy IID Step 2 Office
‪#‎OFFICE_2016

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”
cscript OSPP.VBS /inpkey:<key>
cscript OSPP.VBS /dinstid>step2.txt
start step2.txt
exit

Sau khi lấy được Step 3 thì dùng lệnh này để nhập cho nhanh. Cú pháp như sau:
cscript ospp.vbs /actcid:478235324960096266769573182935750394911491864886

‪#‎OFFICE_2013‬
if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15”
cscript OSPP.VBS /inpkey:<key>
cscript OSPP.VBS /dinstid>step2.txt
start step2.txt
exit

‪#‎OFFICE_2010‬
if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14”
cscript OSPP.VBS /inpkey:<key>
cscript OSPP.VBS /dinstid>step2.txt
start step2.txt
exit

Hoặc
: mở 1 phần mềm trong bộ cài Office (Word/Excel…) chọn dòng thứ 2 (Activate by phone) và điền CID vào để kích hoạt

Cách lấy IID Step 3 bằng cách chát
Lấy bằng cách chat cho những ai không thông thạo tiếng anh, cách này ai cũng có thể làm, rất dễ nhé ^^
Lấy Step 3 Windows click vào đây -> https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/windows/setup/
Lấy Step 3 Office click vào đây -> https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/office/setup/?OSMCSignIn=true&wa=wsignin1.0

Bạn chọn vào Chat.

Sau đó, mục nhắn tin hiện ra.
– Đầu tiên, bạn Chào hỏi
Ví dụ: Hi, Agent (thay bằng tên người chát với mình)

– Sau đó, mở lời xin giúp đỡ.
Ví dụ: Can you help me?

– Tếp theo : Ví dụ: Please help me get the confirmation ID Of Windows…. ( hoặc Office )

Rồi sau đó bạn post hết cả dãy số Step 2, chờ nó post step 3 , nếu nó hỏi quá nhiều thì F5
Bạn nên chuẩn bị Google Dịch nếu trình độ anh văn chưa cao.

Thành công thì nhắn tin lại: Thank You!