[TRỰC TIẾP] Nguyệt Thực Toàn Phần và Mưa Sao Băng Lớn nhất từ trước đến nay.